Compendium voor Kust en Zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Compendium voor Kust en Zee

Het Compendium voor Kust en Zee is een geïntegreerd kennisdocument over de sociaal-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België.

In samenwerking met een netwerk van experten*, beoogt het VLIZ met dit initiatief de disperse informatie en gegevens uit de Vlaams/Belgische zeewetenschappen op een wetenschappelijke en neutrale manier te bundelen. Het geïntegreerde karakter van het Compendium draagt bij tot een verhoogde communicatie binnen het netwerk van zeewetenschappers en deskundigen die professioneel betrokken zijn met kust en zee inclusief vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en het beleid. Verder verhoogt dit initiatief de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het marien onderzoek in Vlaanderen en België.

De publicaties die integraal deel uitmaken van het Compendium voor Kust en Zee kunnen interactief geraadpleegd worden op de website van het Compendium voor Kust en Zee en zijn hieronder te downloaden:

  • Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie 2018: Trends en cijfers over het marien onderzoek en mariene innovatie in Vlaanderen en België  (Pirlet et al. 2018)
  • Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022: Informatieportaal over het gebruik van de kust en de zee in Vlaanderen en België (Dauwe et al. 2022)
  • Expertisegids Marien Onderzoek 2018: Portfolio van het marien onderzoek in Vlaanderen en België (Mees et al. 2018)
  • Catalogus Mariene Onderzoeksinfrastructuur 2018: Overzicht van de beschikbare infrastructuur voor marien onderzoek in Vlaanderen en België (Dauwe et al. 2018)
  • Marien beleid – Beleidsinstrumenten en wetgeving 2018: Overzicht van de meest pertinente internationale, Europese, federale en Vlaamse mariene beleidscontext (Verleye et al. 2018)
  • Het KustINzicht 2019: Een gebiedsgerichte kennisbasis voor de Belgische kust (Dauwe et al. 2019)

Naast het Compendium voor Kust en Zee, is er ook het 'Kustportaal', een handig geoportaal voor de mariene expert. Het Kustportaal is erop gericht dataproducten en visualisaties op maat te generen rond een hele reeks aan mariene en kustgebonden thema’s met als focusgebied de Belgische Noordzee. Een reeks aan nuttige weblinks voorziet in een sterke verwevenheid tussen beide initiatieven. Het Kustportaal wordt stelselmatig uitgebreid en dit zowel op inhoudelijk als op functioneel vlak.

*De expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’ bestaat uit een netwerk van experten uit het beleid en uit de wetenschappelijke wereld die de uitwerking van het kennisdocument ondersteunt.