Dataprojecten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Dataprojecten


[AquaRES]
Aquatic species Registry Exchange and Services
Het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS) – inclusief het Antarctisch Register van Mariene Soorten – en de Freshwater Animal Diversity Assessment (FADA) databank zijn grote globale Soorten databanken die gehost wordeni n België. Deze data collecties bestaan uit gezaghebbende taxonomische data, beheerd door internationale experten en dragen bij aan internationale initiatieven zoals Catalogue of Life (CoL) en LifeWatch. Het hoofddoel van dit project is de interoperabiliteit en publieke beschikbaarheid van deze aquatische registers te verbeteren, en dit door de ontwikkeling van een algemene set van web services. Dergelijke services maken een automatische en regelmatige uitwisseling van data tussen WoRMS en FADA mogelijk, alsook het doorstromen van de beschikbare data naar andere initiatieven en applicaties. Naast web services zullen ook tools voor kwaliteitscontrole ontwikkeld worden.
[ website ] [ metadata ]


[SeArch]
Archeologisch Erfgoed in de Noordzee
Marien erfgoed komt onder toenemende druk te staan van commerciële activiteiten op zee. Toch is dit onderdeel van ons cultureel erfgoed slecht gekend. Het SeArch-project moet toelaten om het uniek marien archeologisch archief in kaart te brengen tegen aanvaardbare kost en met voldoende rechtszekerheid in het kader van mariene exploitatie
[ website ] [ metadata ]

De Kustatlas
Online atlas over de Belgische kust met grafieken, interactieve kaarten, cijfertabellen, ...
[ website ] [ metadata ]


[EcoTox]
Ecotox project
De Ecotox database bevat informatie over de belangrijkste potentiële vervuilers van de Noordzee. De lijst van chemische stoffen werd samengesteld op basis van hun toxiciteit, en de frequentie waarmee zij over de Noordzee vervoerd worden.
[ website ] [ data ]


[Ed North]
ED-North Databank: Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee...
Data samengesteld door de Onderzoeksgroep Milieutoxicologie, Laboratorium milieutoxicologie en aquatische ecologie van de Universiteit Gent.
[ website ] [ data ]


[BWZee]
Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat
Het doel van het project is het ontwikkelen van een wetenschappelijk aanvaardbare en wijd toepasbare waarderingsstrategie voor mariene gebieden en om deze strategie toe te passen op het Belgisch deel van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[HiFiDATA]
Een eeuw zeevisserij in België
Data en informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België wordt verzameld, beschreven, gearchiveerd, beschreven, op kwaliteit gecontroleerd, geïntegreerd en tot beschikking gesteld.
[ website ] [ metadata ]


[PESI]
EU-nomen, Pan-European Species directories Infrastructure
EU-nomen bevordert het gebruik van correcte soortnamen en hun classificatie, om zo informatie over dieren en planten beter te kunnen beheren. Dit is de eerste 'alle taxa inventarisatie' van alle Europese soorten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[EMODNet BIO]
Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Biologisch aandeel
Deze projectwebsite geeft informatie over de vooruitgang binnen het biologische pilootproject en biedt toegang tot het marien biologisch dataportaal en de metadata catalogus.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[EMODNET BIO II]
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel II
Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet) ontwikkelt een data infrastructuur om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 23 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[EMODNET-CHEM II]
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel II
EMODnet wil een systeem ontwikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. Een portaal voor chemische data wordt ontwikkeld. VLIZ is partner, de coördinator is het Italiaanse National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OGS).
[ website ] [ metadata ]

Europese duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland
Voor de Nederlandse kustgebieden is een eerste inventarisatie van de Europese duurzaamheidsindicatoren opgemaakt door het VLIZ. Dit gebeurde onder leiding van het Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS/RIKZ), in opdracht van DG Water (eindverantwoordelijkheid VLIZ).
[ website ] [ metadata ]


[As-Made]
Evaluatie van marien afval in de zone van het Belgisch Continentaal Plat
Onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van marien afval in het Belgische mariene milieu, door middel van een geïntegreerde databank, de beoordeling van de effecten van dit afval op mariene organismen, een evaluatie van de financiële impact van de vervuiling en de ontwikkeling en evaluatie van beleidsondersteunende middelen.
[ website ] [ metadata ]


[IMERS]
Geïntegreerde mariene omgevingsmetingen en stalen
Database met meetgegevens van staalnamecampagnes van Belgische deel van de Noordzee en internationale wateren.
[ website ] [ data ]


[INRAM]
Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren
Het project geeft invulling aan de chemische status van de kustwateren en havens langs de Belgische kust. Een nieuwe monitoringstechniek aan de hand van passieve samplers werd uitgewerkt. Opvolger van het Endis-Risks-project.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[GIFS]
Geografie van de kustvisserij en Duurzaamheid
Het Kanaal en de Noordzee zijn de thuisbasis van een uiterst belangrijke visserij-industrie die wordt geconfronteerd met grote veranderingen en uitdagingen. Beleidsreacties op de achteruitgang van de visbestanden hebben sociaal economische gevolgen voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij. Het doel van het GIFS-project is om het socio-economische en culturele belang van kustvisserij in het studiegebied te verkennen en om een demonstratieproject op te zetten met betrekking tot gemeenschapsversterking op basis van visserij.
[ website ] [ metadata ]

Het archiveren van gegevens rond recreatieve strandvisserij aan de Belgische kust
Om te vermijden dat krui- en visvangstgegevens, die een belangrijke bron van informatie vormen over het leven in de kustzone, verloren zouden gaan, heeft VLIZ het initiatief genomen om in samenwerking met kruiers, hengelaars en strandvissers, deze data te beschrijven en archiveren.
[ website ] [ metadata ]


[BEQI]
Het ontwikkelen van software voor de berekening van BEQI (Benthos Ecosystem Quality Index)
BEQI is een biologische index die zal gebruikt worden om de staat van het benthos van het kust- en brakwater te evalueren voor de Kaderrichtlijn Water.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[IDO-Schelde]
Indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium
Opstellen van een set van duurzaamheidsindicatoren voor het opvolgen van trends en ontwikkelingen met betrekking tot beleidsrelevante thema’s, en dit in het kader van de langetermijnvisie en het streefbeeld voor het Schelde-estuarium (Vlaanderen-Nederland).
[ website ] [ metadata ]


[ISECA]
Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas
ISECA zal het informatieplatform zijn rond eutrofiëring in de Kanaalzone. Het ISECA-portaal zal toegang geven tot meta-informatie binnen dit studiegebied over de actoren, dataproducten en communicatieproducten. Een evaluatietool voor waterkwaliteit aan de hand van aardobservaties zal ter beschikking gesteld worden.
[ website ] [ metadata ]


[WESTBANKS]
Interacties tussen het benthische en pelagische ecosysteem in ondiepe kustzones en de effect...
Interacties tussen het benthische en pelagische ecosysteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna. Het studiegebied richt zich op de Westelijke Kustbanken. Aan de and van experimentele studies en monitoring wordt onderzocht welke interacties er zijn tussen de verschillende functionele groepen van het voedselweb.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[Kustkompas]
KustKompas: Indicatoren als richtlijnen voor een Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden
Het Kustkompas bespreekt 21 indicatoren en probeert ze te kaderen in een ruimer beeld. In het Kustkompas wordt de informatie uit de barometer op een andere manier ter beschikking gesteld. De eerste editie werd gelanceerd in maart 2006.
[ website ]


[Macrobel]
Lange termijn trends in het macrobenthos van het Belgisch Continentaal Plat
Om effecten van natuurlijke en antropogene invloeden te onderzoeken, wordt macrobenthos gemonitord. Ook omwille van hun directe link met het sediment en de processen er net boven. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan de kennis van de variabiliteit op lange termijn in de biodiversiteit van het macrobenthos en de relatie met menselijke activiteiten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[LifeWatch.be]
Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
[ website ] [ metadata ]


[MRG]
Marine Regions
Marine Regions is een gestandaardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografische plaatsnamen en kaarten vrij beschikbaar maakt. Het integreert geografische informatie van zeeën, de oceaan, en onderzeese structuren en geeft die grenzen weer van verschillende mariene gebieden, wereldwijd.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[Micro B3]
Micro B3 (biodiversiteit, bio-informatica, biotechnologie)
Micro B3 wil innovatieve bio-informatica benaderingen samen met een legaal kader ontwikkelen om omvangrijke data over mariene genomen en metagenomen met betrekking tot virussen, bacteriën, archaebacteriën en eencelligen toegankelijk te maken voor mariene ecosysteembiologie en om nieuwe doelen voor biotechnologische toepassingen te definiëren.
[ website ] [ metadata ]


[NSBP]
Noordzee Benthos Project
Het integreren van macrobenthische infauna data (1999-2001) van verschillende bronnen, inclusief nationale monitoringssurveys, in zachte bodemsedimenten van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[NSBS]
North Sea Benthos Survey
Resultaten van een survey van het Noordzee benthos in 1986 over de hele Noordzee, waarbij standaard staalname- en verwerkingstechnieken gebruikt werden.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[ODP]
Ocean Data Portal
Het aanbieden van een gestandaardiseerde infrastructuur die voorziet in de integratie van mariene data en informatie van een netwerk van gedistribueerde IODE NODCs (Nationaal Oceanografisch DataCentrum).
[ website ]

Olieslachtoffers winter 2003
De website van het crisisopvangcentrum dat werd opgericht te Oostende om de olieslachtoffers op te vangen die op onze stranden aanspoelen ten gevolge van de ramp met de Tricolor. Het crisisopvangcentrum is momenteel niet meer operationeel.
[ website ] [ data ]


[PEGASO]
People for Ecosystem-based governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast
De belangrijkste doelstelling van PEGASO is verder bouwen op bestaande capaciteiten en gemeenschappelijke nieuwe benaderingen te ontwikkelen ter ondersteuning van geïntegreerd beleid voor de kust-, mariene en maritieme gebieden van de Middellandse en Zwarte Zee op een manier die in overeenstemming is met en relevant is voor de implementatie van het ICZM-protocol voor het Middellandse Zeegebied.
[ website ] [ metadata ]


[SeaDataNet II]
SeaDataNet II - Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management
SeaDataNet II is een Europees project waarin meer dan 50 partners - voornamelijk datacentra van Europese mariene instituten - zich organiseren om metadata en data via een gemeenschappelijke infrastructuur aan te bieden.
[ metadata ]

Zeecijfers
Objectief en betrouwbaar cijfermateriaal over Kust en Zee.
[ website ]