Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018


[4DEMON]
4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs
Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te kunnen begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data verzameld gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op contaminanten en data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad.
[ website ] [ metadata ]


[SeArch]
Archeologisch Erfgoed in de Noordzee
Marien erfgoed komt onder toenemende druk te staan van commerciële activiteiten op zee. Toch is dit onderdeel van ons cultureel erfgoed slecht gekend. Het SeArch-project moet toelaten om het uniek marien archeologisch archief in kaart te brengen tegen aanvaardbare kost en met voldoende rechtszekerheid in het kader van mariene exploitatie
[ website ] [ metadata ]


[CLAMER]
Climate Change Impacts on the Marine Environment: Research Results and Public Perception
Het CLAMER project zal de kennis bundelen over de impact van de klimaatswijziging op Europese mariene ecosystemen en soorten, en over de publieke perceptie ten aanzien van het probleem in de kustgebieden van de verschillende regionale zeeën.
[ website ] [ metadata ]


[Marbena]
Creating a long-term infrastructure for MARine Biodiversity research in the European econom...
Een lange termijn infrastructuur voor marien biodiversiteitsonderzoek in de Europese economische regio's en de nieuw verbonden regio's.
[ website ] [ metadata ]


[CSA Oceans]
CSA in Healthy and Productive Seas and Oceans
Deze FP7 ondersteunende actie is ontworpen om zo snel mogelijk te kunnen overgaan van een opstartfase naar een operationele fase van de JPI Oceans. Deze 3-jaar durende actie zal zich specifiek richten op 1) het ondersteunen van de werking van de bestuursstructuren om de JPI Oceans uit te werken; 2) het bevorderen van de totstandkoming van een strategische onderzoeks- en innovatie-agenda (SRIA) en een implementatieplan (iPlan) volgens de visie en doelstellingen van JPI Oceans; en 3) het voorstellen van procedures en instrumenten om de lange-termijn samenwerking binnen de JPI Oceans te bevorderen.
[ website ] [ metadata ]


[CSA MarineBiotech]
CSA in Marine Biotechnology
Het CSA MarineBiotech project wil, om de huidige versnippering en dubbel werk te voorkomen, de weg effenen voor gemeenschappelijke programma's en samenwerkingen. Dit omvat de levering en het gebruik van gemeenschappelijke onderzoeksinfrastructuur door middel van een toekomstige ERA-NET-in mariene biotechnologie.
[ website ] [ metadata ]


[Kustcodex]
Digitale Juridische Codex Kustzone
Een online en vrij toegankelijk naslagwerk van internationale verdragen, Europese regelgeving, wetten, decreten en reglementen van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke instanties in de Belgische kustzone.
[ website ] [ metadata ]


[BWZee]
Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat
Het doel van het project is het ontwikkelen van een wetenschappelijk aanvaardbare en wijd toepasbare waarderingsstrategie voor mariene gebieden en om deze strategie toe te passen op het Belgisch deel van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]

EMODnet Data ingestion
Projectvoorstel binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS waarbij een datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontsluiten en beschikbaar te maken. Dit alles gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de EMODnet infrastructuur. Zeer groot consortium van Europese datacentra.
[ metadata ]


[Endis-Risks]
Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten
Het Endis-Risks-project heeft als doel de verspreiding en de mogelijke effecten van endocriene ontregelende stoffen in het Schelde-estuarium te bepalen. De valorisatie van het Endis-Risks-project zal resulteren in een grondige, geïntegreerde en multidisciplinaire beschrijving van de huidige status van het Schelde-estuarium in relatie tot het kwestie van endocriene ontregeling.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[
EGI-Engage]
Engaging the Research Community towards an Open Science Commons
Dit project staat in voor de implementatie van de Open Science Commons, en bekijkt hoe een Europese backbone bestaande uit federatieve diensten voor verwerking en opslag van gegevens, communicatie, kennis en expertise, kan uitgebreid worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden binnen specifieke onderzoeksgemeenschappen. Het doel van de LifeWatch EGI CC is om de vereisten van biodiversiteit en ecosysteem onderzoeksgemeenschappen op te vangen en aan te pakken. Om dit te bereiken zal de CC (1) de nodige cloud en GPGPU-gebaseerde e-infrastructuur diensten aanbieden ter ondersteuning van data beheer, data verwerking en modellering voor Ecologische Observatoria, (2) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om burgers meer te betrekken in data-intensief biodiversiteitsonderzoek, en (3) de invoering en exploitatie van de EGI infrastructuur bij de LifeWatch gebruikersgemeenschap vergemakkelijken
[ website ]


[pp2EMBRC]
European Marine Biology Resource Centre preparatory phase 2
EMBRC is a distributed infrastructure of marine biology and ecology, encompassing aquaculture and biotechnology, exploiting the latest “omics”, analytical and imaging technologies, and providing on site and remote scientific and technical services to the scientific community of the public and private sector. This project comprises the second preparatory phase.


[
EMODnet Central Portal]
Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Centrale Portaal
Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet.
[ website ] [ metadata ]


[EMODnet BIO]
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel
Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet) wil een systeem ontwikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ ontwikkelt een online biologisch dataportaal en formuleert hierbij aanbevelingen voor een toekomstig operationeel systeem voor Europa. VLIZ is coördinator van dit project.
[ website ] [ metadata ]


[EMODNET BIO II]
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel II
Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet) ontwikkelt een data infrastructuur om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 23 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[EMODNET-CHEM II]
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel II
EMODnet wil een systeem ontwikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. Een portaal voor chemische data wordt ontwikkeld. VLIZ is partner, de coördinator is het Italiaanse National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OGS).
[ website ] [ metadata ]


[ENCORA]
Europees Netwerk voor Kustonderzoek
Kustportaal om het delen van kennis en ervaring te verbeteren binnen Europa. De site bevat o.a. een kust- and mariene wiki, een internet encyclopedie van kust en mariene informatie van hoge kwaliteit.
[ website ] [ metadata ]

Expeditie Zeeleeuw
Virtuele expeditie met de Zeeleeuw door studenten langs de Belgische kust tijdens het schooljaar 2006.
[ website ] [ metadata ]


[ODIP 2]
Extending the Ocean Data Interoperability Platform
ODIP 2 zal vervolg geven aan de succesvolle activiteiten van het Ocean Data Interoperability Platform (ODIP) data werd geïnitieerd als een 3jarig FP7 project. ODIP 2 heeft een focus op het ontwikkelen van interoperabiliteit tussen oceaan en databeheer infrastructuren in Europa, Verenigde Staten en Australië. De belangrijkste organisaties en projecten die deze regionale infrastructuren beheren worden daarbij betrokken.


[INRAM]
Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren
Het project geeft invulling aan de chemische status van de kustwateren en havens langs de Belgische kust. Een nieuwe monitoringstechniek aan de hand van passieve samplers werd uitgewerkt. Opvolger van het Endis-Risks-project.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[BeNCoRe]
Het Belgisch Netwerk voor Kustonderzoek
Het Belgisch Netwerk voor Kustonderzoek richt zich op het initialiseren en faciliteren van het delen van kennis en de samenwerking van de Belgische mariene instituten. BeNCoRe is deel van het Europees Netwerk ENCORA.
[ website ] [ metadata ]


[Trophos]
Hogere trofische levels in de zuidelijke Noordzee
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[IDO-Schelde]
Indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium
Opstellen van een set van duurzaamheidsindicatoren voor het opvolgen van trends en ontwikkelingen met betrekking tot beleidsrelevante thema’s, en dit in het kader van de langetermijnvisie en het streefbeeld voor het Schelde-estuarium (Vlaanderen-Nederland).
[ website ] [ metadata ]


[Theseus]
Innovatieve technologieën voor een veiligere Europese kust in een veranderend klimaat
Theseus zal een systematische aanpak ontwikkelen om een kust te genereren met weinig risico voor menselijk gebruik én gezonde habitats voor veranderende kustzones die onderhevig zijn aan verschillende factoren. De innovatieve combinatie van mitigatie en adaptatietechnologieën die beschouwd worden, zullen rekening houden met ecologische mitigatiemaatregelen, hydro-morfodynamische technieken, acties om the impact op de samenleving en economie te beperken en op GIS gebaseerde software om verdedigingsplannen te ondersteunen
[ website ] [ metadata ]


[WESTBANKS]
Interacties tussen het benthische en pelagische ecosysteem in ondiepe kustzones en de effect...
Interacties tussen het benthische en pelagische ecosysteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna. Het studiegebied richt zich op de Westelijke Kustbanken. Aan de and van experimentele studies en monitoring wordt onderzocht welke interacties er zijn tussen de verschillende functionele groepen van het voedselweb.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[
Jerico-Next]
Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eX...
Binnen JERICO-Next wordt er gestreefd naar het onderhouden van een pan-Europees netwerk van mariene observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO. VLIZ zal deelnemen aan: WP3: Innovations in Technology and Methodology WP4: Valorisation through applied joint research WP5: Data Management UGENT-PAE zullen in onderaanneming bijdragen tot WP3 en WP4.
[ website ] [ metadata ]


[Macrobel]
Lange termijn trends in het macrobenthos van het Belgisch Continentaal Plat
Om effecten van natuurlijke en antropogene invloeden te onderzoeken, wordt macrobenthos gemonitord. Ook omwille van hun directe link met het sediment en de processen er net boven. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan de kennis van de variabiliteit op lange termijn in de biodiversiteit van het macrobenthos en de relatie met menselijke activiteiten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[LargeNet]
Large scale and long term networking on the observation of Global Change and its impact on M...
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Een centrale databank wordt samengesteld die al de beschikbare gegevens over meiobenthos op Europese schaal verzamelt.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[LifeWatch.be]
Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
[ website ] [ metadata ]


[MarBEF]
Mariene biodiversiteit en ecosysteem functionering
MarBEF, een netwerk gefinancierd door de Europese Unie en bestaat uit 94 Europese mariene instituten, is een platform om kennis en expertise over mariene biodiversiteit te integreren en verspreiden, met links naar onderzoekers, de industrie, belanghebbenden en het grote publiek.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[
ERA-MBT]
Marine Biotechnology ERA-NET
Het Marine Biotechnology ERA-NET (ERA - MBT ) is een consortium van 19 nationale financieringsagentschappen op zoek naar complementariteit tussen nationale activiteiten door het poolen van middelen om gezamenlijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene biotechnologie te ondernemen. De activiteiten, waaronder de ontwikkeling van een strategische roadmap voor mariene biotechnologie zullen de Europese bio-economie ondersteunen.
[ website ] [ metadata ]


[MRG]
Marine Regions
Marine Regions is een gestandaardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografische plaatsnamen en kaarten vrij beschikbaar maakt. Het integreert geografische informatie van zeeën, de oceaan, en onderzeese structuren en geeft die grenzen weer van verschillende mariene gebieden, wereldwijd.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[
LOTTO]
Noordzee-observatorium (Lotto oproep “Duurzame ontwikkeling”)
Uitbouw van een semi-automatisch zee-observatorium t.h.v. de Belgische windparken voor de monitoring van de biodiversiteit van aangebrachte artificiële riffen en zeehondenplatforms.
[ website ] [ metadata ]


[
OMES]
Onderzoek Milieu effecten Sigma plan
Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken.
[ website ] [ metadata ]


[OMES]
Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan
Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[
ATLANTOS]
Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System
The overarching objective of AtlantOS is to achieve a transition from a loosely-coordinated set of existing ocean observing activities to a sustainable, efficient, and fit-for-purpose Integrated Atlantic Ocean Observing System (IAOOS), by defining requirements and systems design, improving the readiness of observing networks and data systems, and engaging stakeholders around the Atlantic
[ website ] [ metadata ]

Planeet Zee
Planeet Zee is een e-learning project voor jongeren uit het hoger secundair onderwijs (4e, 5e en 6e jaar). Via de open leeromgeving krijgen leerlingen vrije toegang tot 24 lesmodules die handelen over het hedendaags onderzoek van de kust, zeeën en oceanen.
[ website ] [ metadata ]


[ScheldeMonitor]
ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium
De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[SAIL]
Schema van Geïntegreerd kustbeheer
SAIL, opgericht in 1999, is een samenwerkingsverband tussen regionale en lokale overheden, maritieme organisaties en kust- en mariene agentschappen, die samenwerken aan een duurzame ontwikkeling van het getijdengebied van de zuidelijke Noordzee. Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van het SAIL partnerschap zijn de duurzaamheidsindicatoren voor de zuidelijke Noordzeeregio.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[SeaDataNet II]
SeaDataNet II - Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management
SeaDataNet II is een Europees project waarin meer dan 50 partners - voornamelijk datacentra van Europese mariene instituten - zich organiseren om metadata en data via een gemeenschappelijke infrastructuur aan te bieden.
[ metadata ]


[WoRMS]
Wereldlijst van Mariene Soorten
Het doel van een Wereldregister van Mariene Soorten is te beschikken over een gezaghebbende en uitgebreide lijst met namen van mariene organismen, waaronder informatie over synonymie. Terwijl de hoogste prioriteit gaat naar geldige namen, worden andere namen in gebruik ook opgenomen, zodat dit register kan dienen als een gids om taxonomische literatuur te interpreteren.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[AquaRES]
Aquatic species Registry Exchange and Services
Het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS) – inclusief het Antarctisch Register van Mariene Soorten – en de Freshwater Animal Diversity Assessment (FADA) databank zijn grote globale Soorten databanken die gehost wordeni n België. Deze data collecties bestaan uit gezaghebbende taxonomische data, beheerd door internationale experten en dragen bij aan internationale initiatieven zoals Catalogue of Life (CoL) en LifeWatch. Het hoofddoel van dit project is de interoperabiliteit en publieke beschikbaarheid van deze aquatische registers te verbeteren, en dit door de ontwikkeling van een algemene set van web services. Dergelijke services maken een automatische en regelmatige uitwisseling van data tussen WoRMS en FADA mogelijk, alsook het doorstromen van de beschikbare data naar andere initiatieven en applicaties. Naast web services zullen ook tools voor kwaliteitscontrole ontwikkeld worden.
[ website ] [ metadata ]


[BEWREMABI]
Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit
Project rond het documenteren van fauna gevonden op vijf scheepswrakken in het Belgisch deel van de Noordzee.
[ website ] [ metadata ]

Beoordeling van potentiële sites als marien Werelderfgoed in de Westelijke Indische Oceaan
Momenteel zijn slechts 45 sites (op een totaal van 936) specifiek vermeld op de UNESCO World Heritage List voor hun kust- en / of marine waarden. In de Indische Oceaan, maken slechts twee mariene gebieden deel uit van de World Heritage lijst: iSimangaliso Wetland Park in Zuid-Afrika en de Aldabra-atol in de Seychellen. Verschillende rapporten tonen echter aan dat er in de Indische Oceaan verschillende unieke kust- en mariene milieus met potentiële uitzonderlijke universele waarde bestaan, meer specifiek in de gebieden onder jurisdictie van de Afrikaanse landen.
[ website ] [ metadata ]


[ArctEco]
Biodiversiteit en ecosysteem functionering onder veranderende klimaatsomstandigheden - Arcti...
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. ArctEco is gericht op het produceren van een conceptueel model van het effect van klimaatveranderingen op de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen in het Noordpoolgebied. ArctEco zal taxonomische kennis verzamelen en verspreiden over Arctische gebieden.
[ website ] [ metadata ]


[BBDO]
Biogeografische data online brengen
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Een van de belangrijkste doelstellingen van MarBEF Data Management is het creëren van een geïntegreerde databank van biogeografische informatie. Deze databank zal de Europese bijdrage zijn aan het Global Ocean Biogeografic Information System. Om deze databank te ondersteunen zijn een taxonomische lijst en standaard gazetteer nodig.
[ website ] [ metadata ]


[MarFish]
Causes and consequences of changing marine biodiversity - a fish and fisheries perspective
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Het doel van MarFish is om mechanismen van grootschalige en langdurige verandering in de biodiversiteit van vissen en andere geëxploiteerd soorten op te sporen en te identificeren en om de gevolgen van veranderingen in de biodiversiteit te voorspellen.
[ website ] [ metadata ]


[
COST-OPP]
COST Oceans Past Platform
The Action, Oceans Past Platform (OPP), aims to measure and understand the significance and value to European societies of living marine resource extraction and production to help shape the future of coasts and oceans. The Integrative Platform will lower the barriers between human, social and natural sciences; multiply the learning capacity of research environments; and enable knowledge transfer and co-production among researchers and other societal actors, specifically by integrating historical findings of scale and intensity of resource use into management and policy frameworks. The oceans offer rich resources for feeding a hungry world. However, the sea is an alien space in a sense that the land is not. Fishing requires skills that must be learnt, it presupposes culinary preferences, technical ability, knowledge of target species, and a backdrop of material and intangible culture. OPP asks when, how and with what socio-economic, political, cultural and ecological implications humans have impacted marine life, primarily in European seas in the last two millennia. The Action calls on historians, archaeologists and social scientists as well as colleagues from the marine sciences to engage in dialogue and collaboration with ocean and coastal managers. OPP will develop historical descriptors and indicators for marine and coastal management.
[ website ]


[iMarine]
Data e-infrastructuur initiatief voor visserijbeheer en het instand houden van levende marin...
De belangrijkste doelstelling van dit project is het lanceren van een initiatief om een data-infrastructuur op te richten en beheren ter ondersteuning van de principes van de ecosysteembenadering van het visserijbeheer en de instandhouding van levende marine resources.
[ website ] [ metadata ]


[CaRMS]
De Canadese lijst van mariene soorten
CaRMS is een onderdeel van het World Register of Marine Species. WoRMS is een gevalideerde database door experten waarin een redactie van meer dan 200 taxonomische experts inhoud toevoegt aan en voor kwaliteitscontrole zorgt van de soortnamen binnen hun expertise taxongroep. Vermits CaRMS een subcategorie is van WoRMS het voegt het namen en informatie toe aan WoRMS en in ruil daarvoor krijgt het data management en redactionele ondersteuning van het VLIZ.
[ website ] [ data ] [ metadata ]

De Kustatlas
Online atlas over de Belgische kust met grafieken, interactieve kaarten, cijfertabellen, ...
[ website ] [ metadata ]

De Zee van Toen - een mondelinge geschiedenis project
Het project ‘De Zee van Toen’ is een project rond de ecologische geschiedenis van de Zuidelijke Noordzee, zoals verteld door Vlaamse beroepsvissers (1930-1980). De informatie en ervaringen werden ontsluiten in het boek ‘De Zee van Toen: Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van Vlaams vissers’.
[ website ] [ metadata ]


[KNEU]
Developing a Knowledge Network for European expertise on biodiversity and ecosystem services...
Het creëren van een netwerk van kennis over biodiversiteit is een uitdaging, vooral omdat onze kennis zeer verspreid is.
[ website ] [ metadata ]


[DEEPSETS]
Diepzee en extreme omgevingen, patronen van soorten en ecosysteem tijdsreeksen.
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. DEEPSETS zal informatie en gegevens samenbrengen van een divers aanbod van goed bestudeerde diepzee- en extreme habitats. Diepzee-onderzoek in Europa heeft een aantal sites die worden onderzocht op lange termijn.
[ website ] [ metadata ]


[4D4Life]
Distributed Dynamic Diversity Database for Life
Een coherente classificatie en soortenlijst van planten, dieren, schimmels en microben in de wereld, is fundamenteel om informatie over biodiversiteit te verkrijgen. De Catalogue of Life biedt de wereld een unieke dienst: een dynamisch bijgewerkte wereldwijde index van gevalideerde wetenschappelijke namen, synoniemen en gangbare namen geïntegreerd in een taxonomische hiërarchie.
[ website ] [ metadata ]


[EcoTox]
Ecotox project
De Ecotox database bevat informatie over de belangrijkste potentiële vervuilers van de Noordzee. De lijst van chemische stoffen werd samengesteld op basis van hun toxiciteit, en de frequentie waarmee zij over de Noordzee vervoerd worden.
[ website ] [ data ]


[LECOFISH]
Een ecosysteembenadering in duurzaam visserijbeheer via lokale ecologische kennis
LECOFISH staat voor het gebruik van lokale ecologische kennis die bijdraagt aan de ecosysteembenadering in een duurzaam beheer van de visserij. Dit project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid, voor 2 jaar, en wordt uitgevoerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent
[ website ] [ metadata ]


[CREST]
Een veerkrachtige kustzone.
Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
[ website ] [ metadata ]


[BIOFUSE]
Effecten van biodiversiteit op de functionering en stabiliteit van mariene ecosystemen
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Het belangrijkste doel van dit project is het kwantificeren van de relatie tussen biodiversiteit en het functioneren en de stabiliteit van ecosystemen met variabele regimes van diversiteit en verstoring.
[ website ] [ metadata ]


[PESI]
EU-nomen, Pan-European Species directories Infrastructure
EU-nomen bevordert het gebruik van correcte soortnamen en hun classificatie, om zo informatie over dieren en planten beter te kunnen beheren. Dit is de eerste 'alle taxa inventarisatie' van alle Europese soorten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[EuroMarine]
EuroMarine - Integration of European Marine Research Networks of Excellence
Euromarine wil drie grote Europese mariene FP6 Networks of Excellence (EUR-OCEANS, MarBEF en Marine Genomics Europe) integreren in één organisatie, "The Euromarine Consortium".
[ metadata ]


[EURO-BASIN]
European Basin Scale Analysis, Synthesis and Integration
EURO-BASIN is de Europese tak van het Internationale BASIN Programma (analyse, synthese en integratie van het Europese bekken) gericht op klimaat en menselijke invloed, ecosysteem impact en de gevolgen voor het management van levende wezens in de Noord-Atlantische Oceaan.
[ website ] [ metadata ]


[MARPLAN]
European integration of marine microplankton research
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Het doel van dit project is het verbeteren van onze kennis over marien plankton en hoe deze diversiteit varieert in tijd en ruimte.
[ website ] [ metadata ]


[
EMODnet Bio III]
European Marine Observation and Data Network- Biology
Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet) ontwikkelt een data infrastructuur om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 24 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .
[ website ] [ metadata ]


[EMODNET-Chem I]
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel
EMODnet wil een systeem ontwikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. Een portaal voor chemische data wordt ontwikkeld. VLIZ is partner, de coordinator is het Italiaanse Nationale Instituut voor Oceanografie en Experimentele Geofysica (OGS).
[ website ] [ metadata ]


[As-Made]
Evaluatie van marien afval in de zone van het Belgisch Continentaal Plat
Onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van marien afval in het Belgische mariene milieu, door middel van een geïntegreerde databank, de beoordeling van de effecten van dit afval op mariene organismen, een evaluatie van de financiële impact van de vervuiling en de ontwikkeling en evaluatie van beleidsondersteunende middelen.
[ website ] [ metadata ]


[DEDUCE]
Evaluatiemodel voor de duurzame ontwikkeling van Europese Kustzones
De belangrijkste uitdaging van DEDUCE is het nut, de haalbaarheid en de noodzaak te bewijzen van een geïntegreerde aanpak van informatiebeheer door middel van milieu- en socio-economische indicatoren voor het meten van de graad van duurzame ontwikkeling van de Europese kustgebieden.
[ website ] [ metadata ]


[OBIS-ENV-DATA]
Expanding OBIS with environmental data
De hoofdobjectieven van dit pilootproject zijn: (1) ervoor zorgen dat 'gemengde' datasets samen blijven, (2) aan te tonen dat de OBIS nodes, NODCs en ADUs die gemengde datasets beheren, kunnen samenwerken om dergelijke datasets goed te beheren en (3) om aan te tonen wat het voordeel van deze aanpak is voor mariene wetenschappen, biologische analyses en modellering. Dit pilootproject zal ook onderzoeken hoe deze gemengde datasets kunnen doorstromen naar zowel regionale als globale initiatieven zoals bijvoorbeeld het Ocean Data Portal en de World Ocean Database.


[FOODWEBIO]
Functioning of food webs across ecosystems of different biodiversity level
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Het FOODWEBIO project zal de relatie tussen diversiteit van habitats en soorten onderzoeken en ontrafelen, samen met het functioneren voedselwebben in de Europese kustwateren.
[ website ] [ metadata ]


[GBIRM]
Genetische Biodiversiteit
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. De belangrijkste doelstelling van het project is het creëren van een netwerk dat het mogelijk maakt factoren die de genetische structuur van populaties van mariene taxa te analyseren om het vestigen en de evolutie van biodiversiteitpatronen op verschillende schalen, lokaal tot Europees, uit te leggen. Een dergelijk netwerk nodig is om de reacties van genetische taxa op korte verstoringen en veranderingen beoordelen.
[ website ] [ metadata ]


[GIFS]
Geografie van de kustvisserij en Duurzaamheid
Het Kanaal en de Noordzee zijn de thuisbasis van een uiterst belangrijke visserij-industrie die wordt geconfronteerd met grote veranderingen en uitdagingen. Beleidsreacties op de achteruitgang van de visbestanden hebben sociaal economische gevolgen voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij. Het doel van het GIFS-project is om het socio-economische en culturele belang van kustvisserij in het studiegebied te verkennen en om een demonstratieproject op te zetten met betrekking tot gemeenschapsversterking op basis van visserij.
[ website ] [ metadata ]

Het archiveren van gegevens rond recreatieve strandvisserij aan de Belgische kust
Om te vermijden dat krui- en visvangstgegevens, die een belangrijke bron van informatie vormen over het leven in de kustzone, verloren zouden gaan, heeft VLIZ het initiatief genomen om in samenwerking met kruiers, hengelaars en strandvissers, deze data te beschrijven en archiveren.
[ website ] [ metadata ]


[Ocean-Ukraine]
Het versterken van het oceanografisch data beheer en de operationele voorspellingsdiensten v...
[ website ] [ metadata ]


[HisGISKust]
Historische kaarten van de kustzone
In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers. Daarnaast worden ook time-lapse filmpjes met de evolutie van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter beschikking gesteld.
[ website ] [ metadata ]


[HAROkit]
Identificatiekit Haaien- en Roggensoorten
Om een soortspecifieke benadering voor haaien en roggen te bewerkstelligen binnen de Vlaamse visserijketen worden determinatiemiddelen en opleidingen voorzien (aan boord, in vismijn en visserijonderwijs), alsook een analyse van verbeterpunten om de traceerbaarheid van specifieke soorten na aanlanding te optimaliseren. Project door Natuurpunt, met ILVO en VLIZ, i.s.m. Redercentrale, Mercator Instituut en Vlaamse Visveiling.
[ metadata ]


[PCAD4COD]
Impact of airgun sound exposure on fish: integrating population-level modelling and collect...
The PCAD4COD project is an integrated set of studies into the impact of airgun sounds on fish by modelling energy-flow, individual behaviour and population dynamics (component I) as well as collecting field data on behaviour, physiology, growth and maturation. The field data will be on adult, tagged, free-ranging fish exposed to a real seismic survey in open water (component II) and on adult and juvenile, captive, semi-free-ranging fish exposed to a scaled sound or airgun source in a harbour (component III). In addition, sound field properties in terms of sound pressure and particle motion will be thoroughly measured and modelled for both types of field studies (component IV). This project is conducted in the context of the Joint Industry Programme on E&P Sound and Marine Life on Establishing the sensitivity of Fish to Seismic Activities. VLIZ is involved in component II, in which field data on the behaviour of adult, tagged, free-ranging cod will be collected during synchronous treatment and control sessions. Data collected during this single seismic survey will yield input parameters for the modellers. Data collection on free-ranging fish provides us with critical insights needed for the realworld event of seismic surveys at sea.
[ metadata ]


[ISECA]
Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas
ISECA zal het informatieplatform zijn rond eutrofiëring in de Kanaalzone. Het ISECA-portaal zal toegang geven tot meta-informatie binnen dit studiegebied over de actoren, dataproducten en communicatieproducten. Een evaluatietool voor waterkwaliteit aan de hand van aardobservaties zal ter beschikking gesteld worden.
[ website ] [ metadata ]


[MERMAID]
Innovative Multi-purposE off-shoRe platforMs: plAnnIng, Design and operation
MERMAID zal concepten voor de volgende generatie van offshore-platforms ontwikkelen voor multi-gebruik van de oceanen voor energiewinning, aquacultuur en platform gerelateerd transport.
[ website ] [ metadata ]


[Quest4D]
Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduce...
Quest4D richt zich hoofdzakelijk op het beter definiëren van het sediment en het sedimenttransportsysteem van het Belgisch Continentaal Plat. Kennis van deze processen is cruciaal omwille van de centrale rol die het sediment inneemt in ecosysteemstudies.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[
LIVIS]
Lage Impact Visserij
Binnen dit project (samenwerking VLIZ en ILVO) wordt de recreatieve visserij in België in kaart gebracht. Een eerste werkpakket betreft het inventariseren van de capaciteit en intensiteit van de recreatieve visserij met boten, vertrekkend uit de Vlaamse zee- en jachthavens. Een tweede aspect betreft beleidsadvies teneinde de omschakeling van recreatieve visserij naar commerciële visserij te faciliteren.
[ website ] [ metadata ]


[MIMAC]
Management cluster voor mariene incidenten
Deze cluster brengt twee projecten rond mariene accidenten samen : RAMA en DIMAS. RAMA focust op de risico analyse van mariene activiteiten en DIMAS op de ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen.
[ website ] [ metadata ]


[MAFCONS]
Managing Fisheries to Conserve Groundfish and Benthic Invertebrate Species Diversity
MAFCONS heeft tot doel de kloof te verkleinen tussen onze kennis van de community structurerende processen die variatie in diversiteit aan vissen en ongewervelde dieren drijft en de mechanismen die door visserij getroffen worden.
[ website ] [ metadata ]


[MarPace]
Marine Propagation Along the Coasts of Europe
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Het doel van MarPace is het identificeren van de intensiteit, timing, en temporele omvang van de productie en de (primaire) settlement van pelagische propagulen van benthische planten en dieren langs de grootschalige pan-Europese transecten die ruimtelijke gradiënten in milieuomstandigheden, zoals zeewater temperatuur, instraling van de zon en het seizoen weergeven.
[ website ] [ metadata ]


[MANUELA]
Meiobenthic And Nematode biodiversity Unravelling Ecological and Latitudinal Aspects
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. Het doel van MANUELA was om verspreide informatie over de dynamiek en de functionele rol van meiofauna te integreren - met de nadruk op nematoden en roeipootkreeftjes - in één enkele database, zodat gezamenlijke analyses zou kunnen zijn uitgevoerd.
[ website ] [ metadata ]


[Micro B3]
Micro B3 (biodiversiteit, bio-informatica, biotechnologie)
Micro B3 wil innovatieve bio-informatica benaderingen samen met een legaal kader ontwikkelen om omvangrijke data over mariene genomen en metagenomen met betrekking tot virussen, bacteriën, archaebacteriën en eencelligen toegankelijk te maken voor mariene ecosysteembiologie en om nieuwe doelen voor biotechnologische toepassingen te definiëren.
[ website ] [ metadata ]


[
COLUMBUS initiative]
Monitoring, Beheer en Overdracht van Mariene/Maritieme Kennis voor Duurzame Blauwe Groei
The development of a strategy to monitor and identify and select successful marine and maritime research projects in terms of outputs and impacts for the 'Blue Growth' agenda as well as support to the EU Marine Strategy Framework Directive.
[ website ] [ metadata ]


[
NewSTHEPS]
New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine
In this research project, novel and integrated passive sampler (PS)-based approaches (modelling and measurements) will be developed for both chemical exposure (monitoring) and biological effect assessment (passive dosing). Through the use of a broader array of PS techniques, applicable in a wide polarity range, the project will focus on the quantitation of an extended set of priority and emerging organic micropollutants and metals (targeted approach).
[ website ] [ metadata ]


[Eurofleets 2]
Nieuwe stappen richting operationele alliantie van de Europese onderzoeksvloot
Het Eurofleets project, gecoördineerd door IFREMER (Frankrijk), brengt meer dan 20 wetenschappelijke instellingen samen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde Europese onderzoeksvloot en geassocieerde infrastructuur.
[ website ] [ metadata ]

NIOO data portaal
NIOO data en informatie webportaal. VLIZ helpt hierbij tot een betere organisatie van het databeheer en de opslag van gegevens.
[ website ] [ metadata ]


[NSBP]
Noordzee Benthos Project
Het integreren van macrobenthische infauna data (1999-2001) van verschillende bronnen, inclusief nationale monitoringssurveys, in zachte bodemsedimenten van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[NSBS]
North Sea Benthos Survey
Resultaten van een survey van het Noordzee benthos in 1986 over de hele Noordzee, waarbij standaard staalname- en verwerkingstechnieken gebruikt werden.
[ website ] [ data ] [ metadata ]

NorthSeaChefs & Vissers
North Sea Chefs bestaat uit een team van enthousiaste ambassadeurs die duurzame vis, onbekende vissoorten en bijvangst promoot. Het project wil chefs, hobbykoks en consumenten aanmoedigen om op een verantwoorde wijze om te gaan met minder bekende duurzame vissoorten en bijvangst uit de Noordzee. VLIZ levert inhoudelijke informatie over de biologie en ecologie van de soorten, visserijtechnieken en aanvoer door Belgische visserij en duurzaamheidsaspecten van de soorten.
[ website ] [ metadata ]


[DIMAS]
Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen
De databank verschaft informatie over de specifieke effecten van chemicaliën voor het mariene milieu.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[PEGASO]
People for Ecosystem-based governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast
De belangrijkste doelstelling van PEGASO is verder bouwen op bestaande capaciteiten en gemeenschappelijke nieuwe benaderingen te ontwikkelen ter ondersteuning van geïntegreerd beleid voor de kust-, mariene en maritieme gebieden van de Middellandse en Zwarte Zee op een manier die in overeenstemming is met en relevant is voor de implementatie van het ICZM-protocol voor het Middellandse Zeegebied.
[ website ] [ metadata ]


[RAMA]
Risico-analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee
RAMA heeft tot doel de milieurisico's van de lozingen door de commerciële scheepvaartactiviteiten op het Belgisch deel van de Noordzee te bepalen. Scheepvaartpatronen, vervoer van gevaarlijke stoffen, kans op risico's en de potentiële impact van incidenten zal beoordeeld worden. De risico-analyse binnen dit project onderzoekt zowel de kans op een ongeval als de milieu-effecten in het geval van een ongeluk.
[ website ] [ metadata ]


[Rosemeb]
Role of Secondary Metabolites in driving ecosystem functionality and maintaining ecosystem b...
Eén van de Responsive Mode Projecten (RMP) van MarBEF. ROSEMEB richt zich op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe en ecologisch relevante methodologieën voor studies van allelopathy, om antipredation, anifouling, antimicrobiële en andere mogelijke functies van secundaire metabolieten om hun diversiteit beter te verstaan en welke omgevingsfactoren leiden tot een verhoogde productie van deze elementen.
[ website ] [ metadata ]


[STARDUST]
Ruimtelijke en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebruik makend van ni...
[ website ] [ metadata ]


[STARDUST 2]
Ruimtelijke en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebruik makend van ni...
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[SE FINS]
SE FINS - Cluster programma
[ metadata ]


[
Sea Change]
Sea Change
Sea Change wil Europeanen meer bewust maken van hoe hun gezondheid afhangt van de toestand van de zee, en hoe de zee direct beïnvloed wordt door de activiteiten van de mens. Hiermee wil Sea Change de 'oceaangeletterdheid' van het publiek de hoogte in stuwen, via een verscheidenheid aan activiteiten, evenementen en (al dan niet online) publicaties. Sea Change wil mensen ertoe aanzetten om meer verantwoord om te gaan met de oceaan en diens natuurlijke hulpbronnen.
[ website ] [ metadata ]


[SFS]
Sea for Society
Sea for Society (SFS) is a European Project funded by DG Research & Innovation under the Theme Science in Society. The project engages stakeholders, citizens and youth in an open and participatory dialogue to share knowledge, forge partnerships and empower actors on societal issues related to Ocean. In doing so, the project aims to develop and enrich the concept of "Blue Society", preparing at the same time mechanisms for cooperation. Public Engagement in Research (PER) as it relates to European maritime policy is at the core of the process. SFS will mobilize marine researchers, Civil Society Organisations - CSO's and individual citizens and youth in a mutual learning, open dialogue to debate key societal questions related with the Ocean, extract cross-cutting issues and propose challenge-driven solutions fostering a sustainable management of marine eco-system services by European citizens. The project has brought together a multidisciplinary partnership of 20 partners from 10 countries representing marine research institutes, funding agencies, science museums and aquaria, CSO's, higher education institutes and business networks. From 2012 to 2015, SFS will shape the new concept of "Blue Society" and improve the governance of research related to the oceans and seas. It's a first step for a cross-sectorial dialogue in Europe on the relation between the Ocean and the citizens daily life activities. The project has a duration of 42 months and the kick-off meeting took place on June 6th to 8th in Boulogne-sur-Mer, France, hosted by the project coordinator NAUSICAÄ.
[ website ] [ metadata ]


[MARBIGEN]
Supporting research potential for MARine Biodiversity and GENomics in the Eastern Mediterranean
MARBIGEN is een Europees project van het Instituut voor Mariene biologie en Genetica (IMBG) van het Griekse centrum voor Marine Research (HCMR) gefinancierd in het kader van het zevende kaderprogramma. Het doel is om ten volle gebruik te maken en het verder ontwikkelen van het onderzoekspotentieel van het IMBG op het gebied van biodiversiteit.
[ website ] [ metadata ]


[CPPS]
Vaste Commissie van de Zuidelijke Pacifische Oceaan
Databank van regionale meetstations in zuidoostelijke Stille Oceaan [Spaans].


[BioVel]
Virtueel biodiversiteits-e-laboratorium
BioVeL voldoet aan de noden van de Europese onderzoeksgemeenschap over biodiversiteit met tools voor pipelining gegevens en analyses in efficiënte workflows, dringend nodig is om de biodiversiteit in een snel veranderende omgeving te begrijpen.
[ website ] [ metadata ]

Zeekrant
Jaarlijkse publicatie van het VLIZ met allerlei weetjes over zee en strand.
[ website ]